ข้อมูล
  รู้ก่อนไปจีน
  ข้อมูลทั่วไป
  ยุทธศาสตร์
  กฎหมายทั่วไป
  กฎหมายการค้า
  กฎหมายการลงทุน
  กฎหมายเฉพาะ
  ข้อตกลงไทย-จีน
  การจัดตั้งบริษัท
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  การขอฉลากสินค้า
  การตรวจสินค้านำเข้า
  ภาษีธุรกิจต่างชาติ
  บริษัทนำเข้า-ส่งออก
  ระบบการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  ระบบระงับข้อพิพาทและฟ้องคดี
  อาเซียน - จีน
  กฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติ
  กฎระเบียบบริหาร
  คำพิพากษาศาลประชาชนสูงสุด
  กฎระเบียบท้องถิ่น
USER ID :
PASSWORD :
     
     
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลจีนใน Chinese Law Clinic

 
Untitled Document
.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ความรู้เพื่อการค้าและการลงทุนกับจีน....
ถาม - ตอบปัญหากฎหมายการค้าการลงทุนในจีน โดย นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
 
บริษัทนำเข้า-ส่งออก >> การจัดตั้งบริษัทนำเข้าส่งออก
     
 


1.ระบบการค้าชายแดน
2.วิธีการยื่นขอใบอนุญาติการเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้าในจีน
3.การนำเข้าส่งออกโดยไม่ใช้เอกสารกระดาษในการผ่านด่าน


1. ระบบการค้าชายแดน

              จีนมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวนับพันๆ กิโลเมตร การค้าชายแดนเป็นช่องทางสำคัญในการเปิดสู่ต่างประเทศของมณฑลที่อยู่ภาคพื้นตอนในของจีน ในระยะหลายปีที่ผ่านมา จีนได้กำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าชายแดนและการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านมากมาย โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

       (1)  รูปแบบการควบคุมการค้าชายแดน

              รูปแบบการควบคุมการค้าชายแดนมี 2 รูปแบบตามลักษณะการค้าที่แตกต่างกันดังนี้

              (ก)  การค้าระหว่างคนพื้นที่ชายแดนสองฝั่ง

               ตลาดการค้าระหว่างคนพื้นที่ชายแดนสองฝั่งเป็นตลาดการค้าที่ทางการอนุญาตเปิดให้คนพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งเข้ามาทำการค้าขายในจุดที่ถูกกำหนดให้อยู่ห่างจากพรมแดนไม่เกิน 20 กิโลเมตร การซื้อขายในตลาดดังกล่าว ทางการห้ามมิให้ซื้อขายเป็นจำนวนเงินและจำนวนสินค้าเกินกว่าที่กำหนด การจัดหาหรือกำหนดที่ตั้งของตลาดอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาล  กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานศุลกากรเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ การควบคุมตลาดการค้าชายแดนทั่วประเทศ ส่วนรัฐบาลมณฑลและเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชายแดนจะรับผิดชอบในการควบคุมตลาดการค้าในทางปฏิบัติ เพื่อให้การค้าในตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

              (ข)  การค้าชายแดนขนาดย่อม

               การค้าชายแดนขนาดย่อมเป็นการค้าที่ทางการเปิดให้มีการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ตามด่านชายแดนทางบกซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชายแดนหรือเทศบาลชายแดน วิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าชายแดนโดยผ่านด่านชายแดนทางบกนี้ สามารถเข้าไปติดต่อค้าขายกับบริษัทหรือหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ในเขตชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านได้

               การค้าชายแดนในรูปแบบอื่นๆ ถูกจัดให้อยู่ในประเภทการค้าชายแดนขนาดย่อมและอยู่ในระบบการควบคุมของการค้าชายแดนขนาดย่อมด้วย ยกเว้น ตลาดการค้าระหว่างคนพื้นที่ชายแดนสองฝั่งที่ได้เปิดให้ดำเนินการไปก่อนแล้ว

               หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การควบคุมการค้าชายแดนขนาดย่อม

       (2) การควบคุมการเรียกเก็บภาษีนำเข้าและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตชายแดน

            (ก)  สินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 หยวน ต่อคนต่อวัน ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            (ข)  ในส่วนที่เกินจาก 1,000 หยวน ให้อยู่ในระบบเรียกเก็บภาษีตามพิกัดอากรศุลกากรปกติ
            (ค)  สำนักงานศุลกากรเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าในเขตการค้าชายแดนที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์
            (ง)  สินค้าประเภทบุหรี่ สุรา และเครื่องสำอางที่นำเข้าต้องชำระภาษีตามพิกัดอากรศุลกากรที่กำหนด

       (3) การควบคุม การเรียกเก็บภาษีนำเข้าและภาษีส่งออกในพื้นที่การค้าชายแดนขนาดย่อม

            (ก)  วิสาหกิจใดที่ต้องการดำเนินการค้าในพื้นที่การค้าชายแดนขนาดย่อม จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อหน่วยงานของมณฑลและเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชายแดน ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์
            (ข)  รัฐบาลมณฑลและเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่ชายแดนสามารถออกใบอนุญาตให้แก่วิสาหกิจประกอบการค้าชายแดนเพื่อส่งสินค้าที่ผลิตในเขตชายแดนและสินค้าที่ร่วมจัดจำหน่ายโดยบรรดาบริษัทที่ได้รับอนุญาตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับจีนและนำเข้าสินค้าประเภทที่อยู่ในระบบบัญชีให้นำเข้าโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตได้  รายชื่อวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าในเขตการค้าชายแดนขนาดย่อมจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย์ก่อนจึงจะประกอบการได้
            (ค)  วิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าในเขตการค้าชายแดนขนาดย่อมสามารถส่งออกสินค้าที่อยู่ในระบบโควต้าและขออนุญาตพิเศษได้โดยไม่ต้องมีโควต้าและใบอนุญาต แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามนโยบายมหภาคของกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการวางแผนการพัฒนาแห่งชาติ  ยกเว้นสินค้าประเภทที่ถูกกำหนดให้จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา  สินค้าที่ถูกกำหนดให้ร่วมจัดจำหน่ายโดยบรรดาบริษัทที่ได้รับอนุญาตในระดับทั่วประเทศ  สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เคมีที่มีอันตรายหรือที่ใช้ทั้งในทางทหารและพลเรือน
            (ง)  คณะกรรมการการวางแผนการพัฒนาแห่งชาติและคณะกรรมการเศรษฐกิจและการค้าแห่งชาติจะจัดสรรโควต้าการนำเข้าในเขตชายแดนจำนวนน้อยจำนวนหนึ่งให้แก่เขตชายแดนต่าง ๆ โดยพิจารณาตามภาวการณ์ด้านการนำเข้าสินค้าประเภทการค้าชายแดนขนาดย่อมและภาวการณ์ด้านอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ
            (จ)  คณะกรรมการการวางแผนการพัฒนาแห่งชาติและคณะกรรมการเศรษฐกิจและการค้าแห่งชาติจะเป็นผู้กำหนดนโยบายผ่อนคลายพิธีการทางราชการในระบบการควบคุมวิสาหกิจที่ประกอบการค้าชายแดนขนาดย่อมในเขตชายแดนและระบบการลงทะเบียนรายการสินค้าที่นำเข้า

       (4) เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออกตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ร่วมดำเนินการกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตชายแดนของจีน

            (ก)  สำหรับสินค้าที่นำเข้าภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามนโยบายเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่บังคับใช้ในกรณีการค้าชายแดนขนาดย่อม
            (ข)  สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้มาจากโครงการรับเหมาก่อสร้างและโครงการความร่วมมือด้านแรงงานสามารถนำกลับมาในประเทศได้ โดยไม่ถูกจำกัดในด้านประเภทงานของการประกอบการ
            (ค)  สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งของใช้ประจำวันของผู้ทำงานจะไม่ถูกจำกัดเรื่องโควต้าส่งออกและประเภทการประกอบการในขอบเขตที่เหมาะสม และไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตใด ๆ
            (ง)  ทางศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าตามเอกสารรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานรับผิดชอบของฝ่ายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

        (5)  นโยบายเสริมการควบคุมการค้าชายแดน

            (ก) รัฐบาลมณฑลชายแดนและรัฐบาลเขตปกครองตนเองชายแดนต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการค้าชายแดน ตามนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
            (ข) หน่วยงานรัฐบาลในสังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องเร่งดำเนินการกำหนดและวิธีการควบคุมการค้าชายแดนและให้การสนับสนุนการค้าชายแดนและการพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเขตชายแดนอย่างแข็งขันตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการค้าชายแดน ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2005
            (ค) กระทรวงพาณิชย์ต้องร่วมพิจารณาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกำหนดนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและมาตรการการควบคุมระดับมหภาคต่อการค้าชายแดนในระดับทั่วประเทศ
 

2. วิธีการยื่นขอใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า – ส่งออกสินค้าในจีน
 
           ผู้ประกอบการจะต้องทำการลงทะเบียนการเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้:

ขั้นแรก
 
      ผู้ประกอบการต้องไปทำการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่จดทะเบียนในทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ก่อน (โดยจะต้องมีการเพิ่มเติมประเภทของธุรกิจให้มีขอบเขตครอบคุมไปถึง “การนำเข้า – ส่งออกสินค้า” หรือ “การนำเข้า – ส่งออกเทคโนโลยี”)

ขั้นตอนที่สอง

        การลงทะเบียนที่สำนักงานการค้าระหว่างประเทศแผนกต่างประเทศ

       เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนประกอบมีดังนี้:

       (1) <<ใบลงทะเบียนการเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ>> ที่ทำการยื่นเอกสารผ่านอินเตอร์เน็ต

       (2) ทะเบียนการค้าที่ทำการแก้ไขขอบเขตุของธุรกิจเรียบร้อยแล้ว (สำเนา)
 
       (3) สำเนาใบรับรองรหัสของหน่วยงานและองค์กร (ผู้ประกอบการทั่วไปไม่ต้องยื่น)
 
       (4) สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปต้องยื่นเอกสารการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานที่ได้รับอนุญาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (เอกสารต้นฉบับ)

       (5) บริษัทที่ลงทุนจากต่างประเทศต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาติและทะเบียนการค้าก่อนแล้วค่อยยื่นเอกสารตรวจสอบความหน้าเชื่อถือทางการเงินจากสำนักงานที่ได้รับอนุญาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (เอกสารต้นฉบับ)

 เมื่อได้รับ<<ใบลงทะเบียนการเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ>> ก่อนที่จะดำเนินธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

            (1)  ทำการไปจดทะเบียนกับด่านศุลกากรในพื้นที่ที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่
            (2)  ทำการขอเลขประจำตัวสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับสำนักงานตรวจสอบเงินตราต่างประเทศ
            (3)  นำบัตร IC Card ไปทำการบันทึกข้อมูลที่ Golden Pass Center ของด่านศุลกากรมณฑล
            (4)  นำเอกสารไปรับรองและประทับตราที่สำนักงานตรวจสอบเทคโนโลยีประจำมณฑลผ่านระบบ Internet
            (5)  นำเอกสารไปรับรองและประทับตราที่สำนักงานพาณิชย์และสำนักงานสรรพากรประจำท้องที่ผ่านระบบ Internet 
            (6)  ทำการออกบัตรที่ Golden Pass Center ของด่านศุลกากรมณฑล
            (7)  นำเอกสารไปรับรองและประทับตราที่สำนักงานการค้าระหว่างประเทศประจำท้องที่ผ่านระบบ Internet
            (8)  นำเอกสารไปรับรองและประทับตราที่สำนักงานตรวจสอบเงินตราต่างประเทศ 
            (9)  นำเอกสารส่งกลับไปยังด่านศุลการประจำท้องเพื่อทำการตรวจสอบรับรอง
           (10)  ศุลกากรทำการเปิดบัตร IC Card 
           (11)  ผู้ประกอบการต้องส่ง Fax ใบลงทะเบียนการเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศที่ลงทะเบียนโดยศุลกากร ไปให้กับสำนักงานการค้าระหว่างประเทศประจำเมือง เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติในอนาคต

 

3. การนำเข้าส่งออกโดยไม่ใช้เอกสารกระดาษในการผ่านด่าน

              วิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกโดยไม่ใช้เอกสารกระดาษในการผ่านด่าน  จะต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงตามกฎระเบียบต่อศุลกากร   ศุลกากรที่กำกับดูแลในท้องที่มีหน้าที่รับคำร้องของวิสาหกิจ   เมื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว รายงานต่อหน่วยงานควบคุมดูแลสินค้าผ่านด่านเพื่อรับการอนุมัติ   หลังจากนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเชิญ 3 ฝ่ายอันประกอบด้วยวิสาหกิจ  ศุลกากร และศูนย์ข้อมูลอิเลคโทรนิคของการท่าเรือแห่งประเทศจีนทำการลงนามในสัญญาข้อตกลงผ่านด่านโดยไม่ใช้เอกสารกระดาษ

 

 
 
 
  [ หน้าที่ 1 ]  
   
   
 

Copy Right © 2009 www.chineselawclinic.moc.go.th All Rights Reserved
เจ้าของลิขสิทธ์:สำนักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด ,บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด